Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 196 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№№УТ-27-6/02.02.16 и 30-267-4#1/12.03.16 от „БОРИМЕС“ ООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на план за застрояване на имот с номер 000285, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе;
2. Разрешава изработване на план за застрояване на имот с номер 000285, находящ се в землището на гр. Мартен, Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)