Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 196

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 196
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23; ал.2 от ЗМСМА и чл.7 ал.1 от раздел ІІ на Наредба №2, Общинският съвет реши:

1. Приема промяна в Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, съгласно Приложение №2.
2. Възлага на Кмета на Община Русе да сключи допълнителни споразумения с наемателите, съгласно промяната на Наредба №2 по т.1, считано от 01.07.2008г.