Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 197 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 197
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 198, прието с Протокол № 13/15.05.2008 г., изменено и допълнено с Решение № 562, прието с Протокол № 28 от 14.05.2009 г., Общински съвет Русе реши:

1. Допълва Решение № 198, прието с Протокол № 13 от 15.05.2008 г. на ОбС Русе, както следва:
1.1. В т. 3 на р. І след „3г.” се поставя запетая и се добавя в скоби „за кандидатите във фактическо съжителство да имат постоянен адрес не по-малко от 3г.”.
2. Изменя Решение № 562, прието с Протокол № 28 от 14.05.2009 г., на ОбС Русе, както следва:
2.1. В т. 3 думите „отдел „ЗМСД”” се заменят с „деловодството на Община Русе:”.
2.2. Т. 4 се изменя така:
„Определя комисия в състав:
Председател: Д-р Теодора Константинова – Председател на ПКЗСП;
Членове: Д-р Пламен Кожухаров – Зам. Председател на ПКЗСП;
Д-р Кирил Панайотов – член на ПКЗСП;
Д-р Иван Стоянов – член на ПКЗСП;
Д-р Ервин Чакърян – член на ПКЗСП;
Венцислав Калчев – член на ПКЗСП;
Емилия Пенева – директор на дирекция ФСД при Община Русе;
Ирена Петрова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община Русе;
Мариела Личева – началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности” при Община Русе;
Искра Иванова – главен експерт в отдел „Здравеопазване и социални дейности” при Община Русе;
Райна Томова – старши юрисконсулт в дирекция „Правни дейности” при Община Русе.”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)