Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 197 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и  заявление с вх. №УТ-16-25/10.04.2020 г. от „Строително оборудване“ ЕООД, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 в м. „Корията“, землище на с. Сандрово през следните имоти общинска публична собственост: 65348.18.117 и  65348.68.69 с НТП „Пасища,мери“; 65348.20.119, 65348.68.65 и 65348.68.100 с НТП „Полски пътища“  по първи вариант на трасе.    

2. Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)