Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 197 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 51б, ал. 1 от ЗОС, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, § 10, ал. 2 от ДР към ЗПСК, чл. 2, чл. 3, ал. 2, чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 4  от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие Община Русе, Булстат 000530632, с адрес град Русе, пл. „Свобода“ №6, да внесе като непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, движима вещ, представляваща павилион за продажба на печатни изделия – книжарница с площ от 14,85 кв. м., оценена на стойност в размер на 4 990 лева, съобразно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията по чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

2.Увеличава регистрирания капитал на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045 от 6 679 330 лева, разпределен в 667 933 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева на 6 684 320 лева, разпределен в 668 432 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева.

3.Изменя чл. 8 от Учредителния акт на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045, като същия придобива следната нова редакция:

„Чл. 8. Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е                       6 684 320 лева, разпределен в 668 432 дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева. В капитала на дружеството едноличният собственик на капитала – Община Русе, Булстат 000530632, с адрес град Русе, п.к. 7000, пл. „Свобода“ №6, е направил непарична /апортна/ вноска на:

1.Правото на строеж спрямо общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка петдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метри), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За плувен басейн, при граници и съседни поземлени имоти с идентификатори 63427.1.1, 63427.1.57, 63427.1.56 и 63427.1.60, находящ се в „Парк на младежта“, град Русе, за изграждане на многофункционален комплекс, включващ закрит плувен комплекс със застроена площ (ЗП) 2 757,13 кв.м. (две хиляди седемстотин петдесет и седем цяло тринадесет квадратни метри) и разгъната застроена площ (РЗП) 3 869,06 кв.м. (три хиляди осемстотин шестдесет и девет цяло шест квадратни метри); заведение за обществено-обслужване със ЗП и РЗП 535 кв.м. (петстотин тридесет и пет квадратни метри); сграда – съблекални с душове със ЗП и РЗП 106 кв.м. (сто и шест квадратни метри); детска площадка с площ 350 кв.м. (триста и петдесет квадратни метри); детски басейн с площ 70 кв.м. (седемдесет квадратни метри) и паркинг с площ от 1 400 кв.м. (хиляда и четиристотин квадратни метри), с обща пазарна оценка в размер на 3 653 519 лв. (три милиона шестстотин петдесет и три хиляди петстотин и деветнадесет лева);

2.Правото на собственост спрямо открит плувен басейн 50 м. (петдесет метра) с кула, с площ от 1 174 кв.м. (хиляда сто седемдесет и четири квадратни метри), изграден в общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.58 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем точка едно точка петдесет и осем) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ от 16 487 кв.м. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем квадратни метри), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За плувен басейн, при граници и съседни поземлени имоти с идентификатори 63427.1.1, 63427.1.57, 63427.1.56 и 63427.1.60, находящ се в „Парк на младежта“, град Русе, с пазарна оценка в размер на 202 372 лв. (двеста и две хиляди триста седемдесет и два лева),

оценени на обща стойност 3 855 891 лв. (три милиона осемстотин петдесет и пет хиляди осемстотин деветдесет и един лева), съобразно пазарна оценка, изготвена през м. май 2022 г., от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията по чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с §10, ал. 2, изр. първо от ДР към ЗПСК и чл. 3, ал. 2 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе.

3.Движима вещ, представляваща павилион за продажба на печатни изделия – книжарница с площ от 14,85 кв. м. (четиринадесет цяло осемдесет и пет квадратни метра), оценена на стойност в размер на 4 990 лв. (четири хиляди деветстотин и деветдесет лева), съобразно пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, отговарящ на изискванията по чл. 22, ал. 3 от ЗОС“.

4.Овластява Управителя на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК 117111045 да извърши всички действия и да подпише всички необходими документи, произлизащи от горните решения.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    (акад. Христо Белоев, дтн)