Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 197

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 197
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 т. 7 и чл. 36а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Отнема от Дом за медико-социални грижи за деца – Русе, предоставеното с решение № 879, прието с протокол № 43/24.02.2006 г. на ОбС – Русе, право на управление на обособена част от недвижим имот, описан в акт за общинска собственост № 1988/01.06.1998 г., представляващ отделни помещения – 200 кв.м, коридор и тераса – 50 кв. м, на първи етаж в югоизточното крило на сградата, с отделен вход.
2. Счита за наложително и спешно откриването на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания в обособено крило на Дом за медико-социални грижи за деца – Русе, описано в т. 1, като делегирана държавна дейност, считано от 01.06.2008 г. и осигури необходимия брой персонал за дейността – минимум 8 броя.
Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
Средствата за работна заплата за персонала са съобразени със средната брутна заплата в социалните дейности по държавен стандарт.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на ОбС до Регионалната дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – МТСП, София, за разкриване на социална услуга “Център за настаняване от семеен тип” за деца с увреждания, като делегирана държавна дейност.