Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 198 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-25/23.03.2020г. от Мартин Йорданов Димитров,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ)  на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона разновидност 2 /Смф2/ с плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояването до 2 и процент на озеленяване – минимум 20%. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване, като бъдещото ново застрояване се предвижда да бъде с височина до 10 метра, като се ситуира на минимум два метра от външната граница на имота към обслужващия път от юг, на по 3 метра от двете странични имотни граници и на отстояние от по 3 метра от двете страни на преминаващия през имота водопровод, осигуряващо необходимия за експлоатацията му сервитут. От съществуващите в имота 3 броя сгради да се запази като елемент на ПЗ сградата с идентификатор 63427.169.741.1., разположена в северната част на имота. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-71#2/24.04.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-71#1/21.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)