Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 198 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 40, ал. 2, т. 1; чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 141, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите, чл. 17.1.2. и чл. 17.1.3 от Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе, Общинският съвет реши:

Одобрява решение на кмета на Община Русе за приемане на предложение с вх. №30-10676-4/04.04.2024 г. от концесионера „РДС ИНВЕСТ“ ЕАД, гр. Русе, ЕИК 204796358 за изменение на Договор от 22.10.2018 г. за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна общинска собственост на община Русе, с допълнително споразумение – неразделна част от договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)