Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 198

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 198
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание Чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общинския съвет реши:

1. Одобрява предложените критерии за подбор на кандидатите за асистирана репродукция
І. Задължителни изисквания:
1. Документ за семейно положение издаден от Община Русе
2. Медицинска документация – / по здравна каса / – 10т.
3. Жители на Община Русе – с постоянен адрес не по-малко от 3г.
II.Критерии за подбор:
1. Брой неуспешни опити – 2бр. – епикризи – 10т.
2. Завършено средно образование – желателно – 4т.
3. Доход на семейството не по- малко от 3 минимални заплати – 6 т.
4. Не са включени за финансиране по РЗОК
2. На всеки одобрен кандидат да се отпуска сума до 2500 лв. срещу представяне на фактура за действително направен разход и медицински документ от специализирана клиника за предстояща асистирана репродукция.
3. Срок за подаване на документи в отдел „ ЗСПСД” е следният;
I гр. .- до 16.06.2008г.
II гр. – до 20.09.2008г.
4. Определя комисия в състав:
Председател: Д – р Теодор Оджаков – председател на ПКЗСП
Членове: Д – р Теодора Константинова – ПКЗСП
Д – р Кирил Панайотов – ПКБФ
Венцислав Калчев – ПКИИП
Бонка Бойчева – гл. счетоводител Община Русе
Даниела Константинова – н-к отдел „ЗСПСД” Община Русе
Райна Томова – ст. юрисконсулт Община Русе
5. Задължава комисията в двуседмичен срок след датите по т. 4 за подаване на документи да излезе с решение и уведоми одобрените кандидати.