Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 199 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 199
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране на проект: „Мерки за подобряване енергийната ефективност на сгради от училищната и социална инфраструктура на Община Русе – ЦДГ „Чучулига”, ЦДГ „Радост”, Детска ясла № 1, Дом за възрастни хора с физически увреждания” чрез Националната схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен ЕкоФонд.
2. Дава съгласие Община Русе да осигури съфинансиране от общинския бюджет на 15% от общия бюджет на проекта, в размер на 92 659,63 лева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)