Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 199 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-26/31.03.2020 г. от Венцислав Стойчев Хинков,  Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе, като с плана за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ с плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност на застрояването до 0,8 и процент на озеленяване – минимум 50% и височина на застрояването Н до 7 метра. ПЗ да се изработи с ограничителни линии за ново вилно застрояване свободно разположени на по 4 метра от двете странични граници на имота, на 5 метра от външната граница на имота към обслужващия път от юг и на 6 метра от дъното на имота. Да се запази като елемент на ПЗ съществуващата  свободно разположена в имота сграда със застроена площ от 15 квадратни метра. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-80#2/24.04.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-80#1/22.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  • Разрешава изработване  на ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)