Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 199 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и 23 от ЗМСМА и чл. 234, ал. 1, изр. 3 от ТЗ, чл. 236, ал. 1 и 3 от ТЗ и чл. 83 от Устава на „СПЛЕНДИД“ АД, Общинския съвет – Русе реши:
1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД” АД, по точка 7 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 22.04.2016г, а при липса на кворум на 13.05.2016г, от 11 часа в град Русе, конферентната зала на хотел „Сплендид”, да гласуват за продължаване мандата на членовете на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД” АД до 31.05.2018 година.
2. Определя Искрен Маринов Илиев за представител на Община Русе, който да изпълнява задълженията й в Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД”АД.
3. Упълномощава Искрен Маринов Илиев, представляващ Община Русе, в качеството й на член на Съвета на директорите на „СПЛЕНДИД“ АД, да гласува „за“ ползването на кредит от дружеството с размер до остатъка от определения с Решение № 1042, прието с Протокол № 39/19.06.2014 г. лимит, обединяване на кредитите по посоченото решение в един и/или тяхното рефинансиране при по изгодни условия с друга банка, при допуснатите обезпечения и наложените ограничения на Решение № 1042, прието с Протокол № 39/19.06.2014 г. на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)