Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 199 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет реши:

            Обявява поземлен имот 63427.3.516 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), намиращ се в землището на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност „Лагера“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, за частна общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)