Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 2 Прието с Протокол № 1/09.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 8 от Правилника за организация и дейността на общинския съвет и неговите комисии и взаимодействията им с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Избира чл. – кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев за председател на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)