Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 20 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 20
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и чл. 6, ал. 2 от ЗОС; чл. 10, ал. 4 от ЗНП, общинският съвет реши:

1. Обявява имот намиращ се в гр. Русе по ул. «Янтра» № 1 в бл. «Бисер», вх. 1, ет. 1, представляващ обект с идентификатор 63427.1.69.1.95 по кадастралната карта на гр. Русе с площ 98 кв.м., заедно с 1,440 % ид. части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, ползващ се от целодневна детска градина «Слънце», за имот публична общинска собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)