Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 20 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство на територията; във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 33, ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени публична общинска собственост, както следва:
1. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за търговска дейност, в гр. Русе, ж. к. „Дружба-3“, ул. “Даме Груев”, западно от блок №6, с площ от 12,00 кв.м. – т. 32 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 84,24 лв. (осемдесет и четири лева и двадесет и четири стотинки).
2. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за фризьорски услуги, в гр. Русе, ж. к. “Дружба-3”, ул. “Даме Груев”, западно от блок №6, с площ от 18,50 кв.м. – т. 25 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 лв. (петдесет лева).
3. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на кафе, закуски, захарни изделия, в гр. Русе, ж. к. “Родина”, ул. “Шипка”, преди прелеза, с площ от 5,00 кв.м. – т. 381 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 97,00 лв. (деветдесет и седем лева).
4. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, в гр. Русе, ул. “Доростол”, спирка Механотехникум, с площ от 2,26 кв.м. – т. 1486 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 26,20 лв. (двадесет и шест лева и двадесет стотинки).
5. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за закуски и захарни изделия, в гр. Русе, бул. “Генерал Скобелев”, до блок „Българска роза“, с площ от 23,74 кв.м. – т. 424 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 26,20 лв. (двадесет и шест лева и двадесет стотинки).
6. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, в гр. Русе, ж. к. “Чародейка-Г-юг”, ул. “Тодор Икономов”, срещу пазара, с площ от 4,00 кв.м. – т. 59 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 37,50 лв. (тридесет и седем лева и петдесет стотинки).
7. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, в гр. Русе, ж. к. “Здравец-изток”, ул. “Рига”, обръщалото на автобус №20, с площ от 5,00 кв.м. – т. 717 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 47,00 лв. (четеридесет и седем лева).
8. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници, списания и пакетирани стоки, в гр. Русе, ж. к. “Здравец-изток”, ул. “Рига”, ул. „Нови Сад“, с площ от 5,00 кв.м. – т. 1526 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 47,00 лв. (четиридесет и седем лева).
9. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за плодове, зеленчуци и пакетирани хранителни стоки, в гр. Русе, ж. к. “Дружба-1”, ул. “Гео Милев”, с площ от 41,36 кв.м. – т. 450 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 176,00 лв. (сто седемдесет и шест лева).
10. Терен, с площ от 2,00 кв. м., намиращ се в гр. Русе, Парк на младежта, ъгъла на ул.“Алея Възраждане” и алеята към розариума, в близост до ОУ „Братя Миладинови“ за поставяне на мобилен търговски обект (количка) за продажба на царевица, на пара и начална тръжна месечна наемна цена – 92,00 лв. (деветдесет и два лева).
Описаният терен е елемент на ПУР и ПРЗ на „Парк на младежта” и схемата на преместваемите обекти по чл.56/ЗУТ и РИЕ на територията на парка, приети с Решение №279 от 11.09.2008 г.
Съгласно Специфичните правила за територията на Парка на младежта, на посочените в схемата на парка места за търговски обекти, могат да се поставят само мобилни преместваеми обекти – машини за сладолед, пуканки, ядки и др. и открити щандове за продажба на балони и сувенири.
11. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион – магазин за промишлени стоки, в гр. Русе, ж. к. “Родина-2”, ул. “Димчо Дебелянов”, № 2А, с площ от 61,94 кв.м. – т. 65 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 240,00 лв. (двеста и четиридесет лева).
12. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион – магазин за промишлени стоки и автодиагностичен пункт, в гр. Русе, ж. к. “Родина-2”, ул. “Димчо Дебелянов”, № 2А, с площ от 132,74 кв.м. – т. 66 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 461,00 лв. (четиристотин шестдесет и един лева).
13. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за бърза закуска, в гр. Русе, ул. “Шипка”, преди ж. п. прелеза, с площ от 16,55 кв.м. – т. 273 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 203,20 лв. (двеста и три лева и двадесет стотинки).
14. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, в гр. Русе, ул. “Студентска”, между бл. А и централен корпус на РУ „Ангел Кънчев“, с площ от 2,25 кв.м. – т. 4406 от общата схема за поставяне на преместваеми обекти и начална тръжна месечна наемна цена – 26,10 лв. (двадесет и шест лева и десет стотинки).
15. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, в гр. Русе, ул. “Александровска”, позиция № 3, с площ от 1,44 кв.м., съгласно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за част от зона „В“ (ул. “Александровска” – от централен площад до бул. „Цар Освободител“) и начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (двадесет и осем лева).
16. Част от терен публична общинска собственост за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания, в гр. Русе, ул. “Александровска”, ул. „Асен Златаров“, позиция № 4, с площ от 1,44 кв.м., съгласно подробна схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ за част от зона „В“ (ул. “Александровска” – от централен площад до бул. „Цар Освободител“) и начална тръжна месечна наемна цена – 28,00 лв. (двадесет и осем лева).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)