Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 20 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9,  чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-01-7/15.05.2019 г. и извлечение от Протокол №43/10.10.2019 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съветреши:

         1.Допълва годишната програмаза управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.4.2477 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ от 374 кв.м, с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №11, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1008, в кв. 622 по Плана за регулация на гр. Русе, предмет на АЧОС №5441/09.06.2008 г., с прогнозен приход от продажбата в размер на19 900,00 лв.

2. Дава съгласие за извършване на продажба, по реда на чл. 35, ал. 3 и 6 от ЗОС, на поземлен имот с идентификатор 63427.4.2477 по Кадастралната карта на гр. Русе, с площ от 374 кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – ниско застрояване, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Дайнелов“ №11, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1008, в кв. 622 по Плана за регулация на гр. Русе, предмет на АЧОС №5441/09.06.2008 г., в полза на Емил Стоянов Любомиров и Десислава Кънева Любомирова, срещу заплащане на цена от 19 900,00 лв., без включени дължими данъци и такси от купувача. Дължимите данъци и такси са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)