Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 20 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г.“ с продажбата на общински поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.167.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 1739 кв.м., в землището на гр. Русе, Община Русе, местност  „ДЗС-птичарника“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи), граници и съседни имоти: 63427.167.112, 63427.167.253, 63427.313.7, 63427.313.38, 63427.313.39. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9422/30.09.2019 г., вписан под №75, том 33, н. д. 6776, д.в.р. 12612, вх. №12865 от 02.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 20 306,00 лева (двадесет хиляди триста и шест лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.167.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ 1739 кв.м., в землището на гр. Русе, Община Русе, местност  „ДЗС-птичарника“, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от Предходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи), граници и съседни имоти: 63427.167.112, 63427.167.253, 63427.313.7, 63427.313.38, 63427.313.39. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9422/30.09.2019 г., вписан под №75, том 33, н. д. 6776, д.в.р. 12612, вх. №12865 от 02.10.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 20 306,00 лева (двадесет хиляди триста и шест лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)