Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 200 от 30.05.2012 г.

Прието с Протокол № 11/30.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 ЗМСМА, чл. 226 и чл. 231, ал. 1 от ТЗ , във връзка с чл. 17, т. 1 от Наредба № 9 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие представителите на Община Русе в Общото събрание на „Проект РУСЕ”АД, да предложат точка в дневния ред на заседанието на Общото събрание, което ще се проведе на 30.05.2012 г., а при липса на кворум на 31.05.2012 г., за изменение на чл.4 и чл.119 от Устава на дружеството.
2. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на „Проект РУСЕ” АД, определени с Решение № 40 от 15.12.2011г. на Общински съвет – Русе, да гласуват „за” изменение на чл. 4 и чл.119 от Устава на дружеството, както следва:
2.1. В чл. 4 от Устава текстът „5 години” се заменя с „10 години”.
2.2. В чл.119 от Устава тестът „от 6 месеца” се заменя с „от 3 години”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)