Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 200 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и с чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони  и искане с вх.№УТ-27-27/31.03.2020г. от Камен Олегов Филипов, управител на „С.У.К. 3“ ООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе, като с плана за имота се определи предимно производствена зона за застрояване /Пп/. Да се запазят като елементи на плана за застрояване съществуващите в имота сграда – краварник със застроена площ 623 квадратни метра и  трафопост. Да се предвиди пристройка на съществуващата сграда в западна посока, като ограничителната линия на застрояване се ситуира на 6, 56 метра от западната  странична имотна граница. Да се спазят изискванията на чл. 25, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-79#2/05.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-79#1/21.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)