Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 200 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 15 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да бракува наличния Компютърен томограф Somatom Emotion Duo с Virtual Duo, производство на Сименс АГ, Германия.
2. Дава съгласие „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД да закупи Компютърен томограф като проведе процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Доставка на 1 бр. фабрично реновинар 16-срезов Компютърен томограф за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД“.
3. Възлага на управителя на лечебното заведение да организира и проведе процедурата по точка 2 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)