Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 200 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), и чл. 54, ал. 5 от Закона за държавната собственост (ЗДС), Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие Община Русе да прехвърли безвъзмездно, в изпълнение на задължението по чл. 54, ал. 5 от ЗДС, правото на собственост спрямо ПИ с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.2.718, и спрямо сгради с идентификатори по КК на гр. Русе 63427.2.718.1; 63427.2.718.2; 63427.2.718.3; 63427.2.718.4 и 63427.2.718.5, находящи се в гр. Русе, ул. „Александровска“ № 29, в полза на Българската държава, след приключване изпълнението и реализацията на инвестицията, финансирана чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, съобразно договор за финансиране с рег. № BG-RRP-1.008-0008 „Изграждане на Международен младежки център – Русе“, сключен между Община Русе (чрез Кмета на Община Русе) и ИАПО (чрез Изпълнителния директор), и изтичане на периода за устойчивост на изпълнената инвестиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)