Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 201 от 30.05.2012 г.

Прието с Протокол № 11/30.05.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет – Русе реши:
1. Упълномощава представителите на Общински съвет – Русе в Общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе – АД” д-р Иван Стоянов, Пенчо Милков и д-р Камен Милков да гласуват „за” по точки 10 и 11 от дневния ред на Общо събрание на дружеството, което ще се проведе на 15.06.2012г., а при липса на кворум – на 29.06.2012 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)