Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 201 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-28/01.04.2020г. от Цветомир Дичев Ангелов, управител на „Дичия“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона за застрояване от разновидност 2 /Смф2/. Да се предвиди запазването като елемент на плана за застрояване на съществуващата в югоизточната част на имота сграда, а ограничителните линии за новото застрояване да се разположат свободно в имота на минимум 25 метра от края на платното за движение на републикански път I-2 Русе-Варна съобразно нормата на чл. 6, ал. 1 от закона за пътищата.  Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-78#2/21.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-78#1/22.04.2020г.  от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)