Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 201 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:

1. Създава работна група, която да подготви и внесе за разглеждане в Общински съвет – Русе промени, свързани с актуализирането на Наредба № 17 за символиката на Община Русе в частта Глава четвърта „Награди на Община Русе”, раздел I „Почетен гражданин на град Русе” в следния състав:
Ръководител: Орлин Дяков и членове: Владислав Атанасов, Росица Георгиева, Пенчо Милков, Иво Пазарджиев, Венцислав Великов, Веселко Цветков, Георги Георгиев, Мирослав Славчев, Дауд Ибрям и Искрен Илиев.
При изпълнение на поставените задачи работната група провежда заседания, свикани от нейния ръководител. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)