Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 201 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“ с продажбата на общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява УПИ III-250, кв. 2, с адрес гр. Русе, Община Русе, Област Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Омайниче“, с площ 611 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.185, 63427.11.249, 63427.11.195, 63427.11.254, 63427.11.251, обект на Акт за частна общинска собственост №10846/10.07.2023 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 14856,00 лева (четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява УПИ III-250, кв. 2, с адрес гр. Русе, Община Русе, Област Русе, кв. „ДЗС“, ул. „Омайниче“, с площ 611 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседни имоти: 63427.11.185, 63427.11.249, 63427.11.195, 63427.11.254, 63427.11.251, обект на Акт за частна общинска собственост №10846/10.07.2023 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 14 856,00 лева (четиринадесет хиляди осемстотин петдесет и шест лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)