Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 202 от 21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчета на кмета за изпълнение решенията на Общински съвет – Русе за периода ноември 2011 г. – април 2012 г. включително, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Приложение №1

ОТЧЕТ
за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе,
от месец ноември 2011 г. до април 2012 г. включително

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от месец ноември 2011 г. до април 2012 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
През този период Общински съвет – Русе е приел общо 172 решения, от които 129 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:
1. Административни дейности и услуги 13 решения
2. Устройство на територията 0 решения
3. Икономика и управление на собственост а 78 решения
4. Инфраструктура, екология и транспорт 3 решения
5. Финансово стопански 12 решения
6. Хуманитарни дейности 12 решения
7. Европейско развитие 11 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:
• Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
• Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
• В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
• Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 129 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 88 решения – 68,23 %, частично изпълнени 10 решения – 7,76 %, в процес на изпълнение 30 решения – 23,23 % , неизпълнени 1 решения – 0,78 %.
В Приложение 1.1 и 1.2 са показани степента на изпълнение на решенията по общински дейности и състоянието по конкретни решения.