Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 202 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-24/23.03.2020г. от Динко Дечев Дечев и от Севчук Себайдинов Салиев, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване(ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе, като с плана за имота се определи смесена многофункционална зона за застрояване от разновидност 2 /Смф2/. ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване разположени на 3 метра от външната границата на имота към бул. „Гоце Делчев“, на 3 метра от двете странични граници и на 5 метра от дъното му. На южната странична граница на имота към ПИ 63427.153.2354 да се установи свързано застрояване със задължителна линия на застрояване  с дълбочина на застрояването 16 метра и височина на застрояването Н до 7,5 метра. ПУП следва да се изработи едновременно за двата имота (за ПИ 63427.153.2354 и ПИ 63427.153.2368), като се има предвид издадената заповед №РД-01-1045/07.052020г., с която е разрешено изработването на изменение на плана за застрояване на ПИ 63427.153.2354. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-73#2/05.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-73#1/16.04.2020г. от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, в местност „Караач“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)