Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 203 от 21.06.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 203
Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за общинската собственост, както следва:

§ 1. В чл.1 се прави следното допълнение:
В ал.3, след края на текста се поставя запетая и се добавя: „освен в случаите, предвидени със закон”.
§ 2. В чл.2 се правят следните изменения:
1. В ал.2, текстът придобива следната редакция: „Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначение па чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост”;
2. ал.5 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 от досегашният текст отпада текста: „по предложение на кмета на общината”;
2. В ал. 6 текстът се изменя и придобива следната редакция: „Изборът на застрахователна компания се извършва по реда на Закона за обществените поръчки”.
§ 4. В чл. 4 се прави следното изменение:
В ал. 4, текстът се изменя и придобива следната редакция: „Стратегията за управление на общинската собственост и програмата за нейното изпълнение се поставят на достъпно място в сградата на Общината, за което се прави съобщение в един местен ежедневник и се публикуват на интернет страницата на Общината”.
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, текстът се изменя и придобива следната редакция: ”Кметът на общината организира създаването и воденето на регистрите, предвидени в Наредба № 8 от 17.10.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, обн. ДВ, бр. 1 от 05.01.2010 г.”;
2. Ал. 6 се изменя като текстът ”съответният отдел издава служебно” се заменя с текста „служебно се издава”.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т.т. 1, 2, 3 и 4 се отменят, като ал.2 се изменя, и придобива следната редакция: „Общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез възмездни способи с решение на общинския съвет”;
2. Ал. 3 се изменя и придобива следната редакция: „В случаите на ал.2 кметът на общината сключва договор за възмездно придобиване правото на собственост и ограничените вещни права”;
3. т.4 на ал. 4 се отменя;
4. създава се нова ал.6 със следното съдържание: „Към предложението до общината за придобиване право на собственост и ограничени вещни права по възмезден начин се прилагат актуални скица и данъчна оценка, и удостоверение за липса на тежести, издадено от Агенцията по вписванията, решение на компетентния орган за извършване на разпореждането”.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
В ал.1 текстът се изменя и придобива следната редакция: „Движимите вещи, необходими за административните и стопански нужди се придобиват от общината чрез договор, сключен от кмета или определени от него длъжностни лица, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки”.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, след края на текста се поставя запетая и се допълва: „след решение на Общинския съвет”;
2. В ал. 3 текстът се изменя и придобива следната редакция: „Имотите и вещите публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на общината или на юридическите лица и звена на бюджетна издръжка, се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури с решение на общинския съвет. Кметът на общината издава заповед и сключва договор”.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 текстът се изменя и придобива следната редакция: „Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет. Части от имоти публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл.12 от Закона за общинската собственост, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление”;
2. В ал. 3 след думата „проведен” текстът се изменя, като придобива следната редакция: „публичен търг с явно наддаване в резултат на решение на Общинския съвет. Предложението до Общинския съвет е придружено със становище на комисия”;
3. В ал. 4 думата „експертната” в началото на текста отпада, като до края запазва старото си съдържание, а абревиатурите ПКОН, ПКЗСП и ПКМС са изписани изцяло;
4. В ал. 5 текстът се изменя и придобива следната редакция: „Сумите от наемите се внасят в приход на съответното учебно заведение. Същите не могат да се ползват за възнаграждения и представителни разходи”;
5. Създава се нова ал.6 със следното съдържание: „Спортни обекти или обособени части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта – юридически лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота, по реда на Закона за физическото възпитание и спорта и правилника за неговото приложение”.
§ 10. В чл. 14, ал. 1, след думите „публично оповестен конкурс“ се добавя „освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс“. В същата алинея, думите „земите от горския фонд“ се заменят от „поземлени имоти в горски територии“.
§ 11. В чл. 15, ал. 2 думите „за настаняване“ се заменят с „за предоставяне на имотите“.
§ В чл. 15, ал. 3 думите „ал. 1 и ал. 2, като броят им се ограничава до един клуб“ се заменят с „тази наредба, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по цени, определени в Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, приета от Общински съвет – Русе“.
§ 12. В чл. 15, ал. 4 думите „както и да се ползват съвместно по договор с трети лица, освен когато подпомагат дейността на партията и се запазва основното им предназначение“ се заменят с „Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията.“
§ 13. В чл. 15, ал. 6 след думите „могат да се отдават под наем“ се добавят „за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на“
§ 14. В чл. 15, ал. 7 след думите „организациите по ал. 1, 3,5 и 6“ се добавя „с посочване на специалното законово основание, както и с доказателства, че отговарят на условията, посочени в специалните закони, с документи, доказващи, че не са налице отрицателните условия, предвидени в чл. 15, ал. 1, т. 5 Закона за общинската собственост“
§ 15. Чл. 16, ал. 2 се изменя, като частта от изречението „чиито срок не може да бъде по-дълъг от пет години“ се заличава.
§ 16. Чл. 16, ал. 4 се изменя, като думите „отдел „Наемни отношения” и отдел „Търговия, категоризация и защита на потребителите” се заменят с „дирекция „Икономика и управление на собствеността”
§ 17. В чл. 18, ал. 3 абревиатурата „АПК“ се заменя с „Административнопроцесуалния кодекс“. В алинеята се добавя изречението „Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго“
§ 18. Чл. 21, ал. 3 се изменя по следния начин, като след думата „неговото“ се добавя „фактическо“
§ 19. В чл. 22, ал. 2, т. 1 думите „творчески съюз или организация“ се заменят с „творческа организация“
§ 20. В чл. 22, ал. 2, т. 4 се отменя
§ В чл. 23, ал. 1 думите „обслужващи дейността на общинския съвет и общинската администрация“ се заменят със „собственост на общината“
§ 21. В чл. 23, ал. 2 изразът „обслужващи дейността на администрацията в кметствата“ се заменя с „обслужващи дейността на кметствата“
§ 22. Чл. 25 се изменя по следния начин: след думите „чл.чл. 23 и 24“ се добавя „могат да“, а след „Наредба № 16 на ОбС – Русе“ се добавя „по искане на заинтересованите лица, след разпореждане на кмета или упълномощени от него лица“
§ 23. В чл.27 се създава нова ал.8 със следното съдържание:
„(8). Възраженията се разглеждат от съответния орган, който се произнася с решение по искането”.
§ 24. Чл. 28, ал.1 се изменя, като изразът „съдията по вписванията при Русенски районен съд” се заменя със: „службата по вписванията към Агенция по вписванията по разпореждане на съдията по вписванията при съответния районен съд”
§ 25. Чл.29, ал.3 се изменя, като текстът „и допълнително материално стимулиране на лицата, заети с дейностите по общинската собственост” се заличава.
§ 26. Чл.30 се изменя, като предлога „с” се заменя със „след”, а след „общинския съвет” се добавя: „от кмета на общината чрез”.
§ 27. Чл.31, ал.1 се изменя, като в края на изречението се добавя: „от кмета на общината след решение на общинския съвет”.
§ 28. Чл.31, ал.2, т.5 придобива следната редакция: „5. решение на компетентен орган на юридическо лице съобразно неговия учредителен акт за придобиване на имота”.
§ 29. Чл.31, ал.4- досегашният текст се отменя и ал.4 придобива следната нова редакция:
„(4). След решението по ал.1, кметът на общината издава заповед, в която определя купувача, имота, цената и другите плащания”.
§ 30. В чл. 32, ал. 1 след изразът „ЗУТ” се добавя: „/Закон за устройство на територията/”.
§ 31. Чл.32, ал.9 се изменя, както след „се вписва” текстът до края на изречението се заличава и заменя със следния: „от службата по вписванията към Агенция по вписванията по разпореждане на съдията по вписванията при съответния районен съд”.
§ 32. Чл.33, ал.1 се изменя, като отпада текстът „ , прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.”
§ 33. Чл.35, ал.1, изр.2 се изменя, като думата „купувача” се заменя със „заинтересованото лице”.
§ 34. Чл.35, ал.2 се изменя, както придобива следва редакция:
„(2). След плащане на цената, на дължимите данъци, такси и режийните разноски в посочения в заповедта по ал.1 срок, кметът на общината сключва договор”.
§ 35. Чл.35, ал.3, изр.1 се изменя като думите „преписката се прекратява” се заменят с „прекратява преписката” и се добавя ново изр.2 със следното съдържание: „Заповедта се връчва на заинтересованото лице по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
§ 36. Чл.36, ал.2 досегашният текст се изменя и придобива следната редакция:
„(2). С решението си по ал.1 Общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. Стойността на обектите, предоставени в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната негова част”.
§ 37. Чл.37, ал.1 се изменя като отпада текстът „ , прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците”
§ 38. Чл.38, ал.1 се изменя като отпада текстът „ , прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците”
§ 39. Чл.38, ал.2 се изменя като отпада текстът „прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците”.
§ 40. Чл.40, ал.1 се изменя като след думите „или на части от тях” се добавя „и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на производствени отпадъци”
§ 41. Чл.42, ал.2 се изменя, като навсякъде вместо абревиатурата „ЧОС” се изписва с думи „частна общинска собственост”, а след „чл.183, ал.2 и 3 от ЗУТ” се поставя точка и текстът и буквите до края се заличават.
§ 42. Чл.44, ал.4 се изменя, като отпада текстът „ , прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
§ 43. Чл.44, ал.5 се изменя, като отпада текстът „прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците”.
§ 44. Чл.45, ал.1 се изменя, както „чл.40, ал.2 от ЗОС” се заменя със „ЗОС”.
§ 45. Чл.45, ал.2, изр.1 се изменя, като отпада текстът „ , с мнозинство две трети от общия брой на съветниците
§ 46. Чл.46, ал.1 се изменя, като абревиатурата „ЧОС” се заменя с „частна общинска собственост”, след което досегашният текст до края на изречението се заличава и заменя със следния: „след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг с явно наддаване”.
§ 47. Чл.46, ал.2 се отменя.
§ 48. Чл.46, ал.3 се изменя, като изразът „След заповедта на кмета по ал.1 и ал.2 се сключва договор” се заменя със следния: „Въз основа на резултатите от проведения търг кметът на общината издава заповед и сключва договор”, а останалата част от изречението до края се запазва.
§ 49. Чл.46, ал.6 се изменя, като думата „участие” се заменя с „имущество”
§ 50. Чл.47 се изменя, като изр.2 се заличава.
§ 51. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 след края на текста се поставя запетая и се добавя: „която не може да бъде по-малка от 1 на сто и повече от 10 на сто от началната тръжна цена”;
2. В ал. 2, т. 5, изр. 1 се изменя: „Размер на депозита, който не може да бъде повече от 25 на сто от началната тръжна цена и краен срок за внасянето му”.
3. В ал. 2, т. 7 думата „таксата” се заменя с „цената”.
4. В ал. 5 след края на текста се поставя запетая и се добавя: „от които един общински съветник”.
§ 52. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1, изр. 2 се изменя: „Обявата се поставя на таблото за обявления в общината, за което се съставя протокол и на интернет страницата на общината”.
2. Ал. 2 се изменя: „Когато е в интерес на общината, в срока по ал.1, обявата се публикува и в други местни и централни средства за масово осведомяване”.
§ 53. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 досегашният текст става изречение първо, като след края на текста се поставя запетая и се добавя: „като първото намаление не може да бъде повече от 25 на сто”.
2. В ал. 3 се добавя ново изречение второ: „Промяната в началната тръжна цена се отразява в тръжната документация”.
3. Ал. 4 се отменя.
§ 54. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изр. 2 се изменя ”Върху плика се отбелязват наименованието на участника и предмета на публичния търг”.
2. В ал. 1 се добавя ново изречение трето: „При приемане на плика длъжностното лице отбелязва часа на подаването му”.
3. В ал. 6 след думата „документи” се поставя точка, а текстът до края се отменя.
4. В ал. 7, т. 4 се отменя.
5. Досегашната точка 5 става точка 4.
§ 55. В чл. 55, след думата „наддаване” се поставя точка и текстът до края се отменя.
§ 56. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 4 се отменя.
2. Ал. 5 се отменя.
3. Ал. 6 става ал. 4 и се изменя: „Пликовете, визирани в ал.2 и 3 се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и предмета на публичния търг с тайно наддаване”.
4. Ал. 7 става ал. 5.
§ 57. Чл. 59, ал. 2, изр. 2 се изменя: „В случай, че двама или повече участници са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена, със стъпка, определена в тръжната документация”.
§ 58. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след края на текста се поставя запетая и се допълва: „и се одобрява от кмета на общината”.
2. Ал. 2 се изменя: „Въз основа на протокола от проведения търг кметът на общината издава заповед, с която определя допуснатите и недопуснатите участници, спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане, както и вида, размера и условията за извършване на други престации, ако са предвидени такива”.
3. В ал. 3 досегашният текст става изречение първо и се изменя: „Заповедта по ал.2 се издава в 7-дневен срок от провеждането на търга и се съобщава на участниците по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В ал. 3 се добавя ново изречение второ: „Същата може да бъде оспорена от останалите участници в търга в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
5. Ал. 4 се отменя.
§ 59. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 се изменя: „Условията за провеждане на публично оповестения конкурс, одобрени от Общинския съвет”
2. В ал. 2, т. 9 след края на текста се поставя запетая и се допълва: „Както и място, ден и начален час за провеждане на повторен публично оповестен конкурс”
3. В ал. 2, т. 10 се отменя.
4. В ал. 5, изр. 3, след края на текста се поставя запетая и се допълва: „от които един общински съветник”.
5. Ал. 8 се отменя.
§ 60. В чл. 62, ал. 1, след края на текста се поставя запетая и се допълва: „за което се съставя протокол”.
§ 61. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя ново изречение трето: „При приемане на плика длъжностното лице отбелязва часа на подаването му”.
2. В ал. 4, изр. 1 се изменя: „Пликовете, визирани в ал.2 и ал.3 се поставят в трети плик, върху който се отбелязват наименованието на кандидата и цялостното наименование на предмета на публично оповестения конкурс”.
§ 62. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 се добавя ново изречение второ: „Протоколът се одобрява от кмета на общината.
2. Ал. 6 се изменя: „Въз основа на протокола, кметът на общината издава заповед, с която определя допуснатите и недопуснатите участници, спечелилия публично оповестения конкурс, цената, сроковете и условията за плащане, както и вида, размера и условията за извършване на други престации, ако са предвидени такива”.
3. В ал. 7 текстът става изречение първо и се изменя: „Заповедта по ал.6 се издава в 7-дневен срок от провеждането на публично оповестения конкурс и се съобщава на участниците в конкурса по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
4. В ал. 7 се добавя ново изречение второ: „Същата може да бъде оспорена от останалите участници в търга в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс”.
5. Ал. 8 се отменя.
§ 63. В чл.69 ал.3 се отменя;
§ 64. В чл.71, ал.1 текстът „публично оповестен конкурс” се заменя с „публичен търг”;
§ 65. В чл.72, ал.1 придобива следната редакция: „Управлението и разпореждането със земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва по реда и условията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и разпоредбите на тази наредба.”
§ 66. В чл.73, ал.1, ал.2 и ал.3 се отменят;
§ 67. Чл.74 се отменя;
§ 68. Чл.75 се отменя;
§ 69. В чл.76, ал.1 и ал.2 текста „и резервен фонд” се отменя;
§ 70. В чл.76, ал.4 текстът „местен ежедневник” се заменя с „интернет страницата на общината”;
§ 71. Чл. 77 се отменя;
§ 72. В чл.79, ал.1, ал.2 и ал.3 се отменят;
§ 73. Чл.80 се отменя;
§ 74. Чл.81 се отменя;
§ 75. В чл.84, ал.1 текстът „земеделски земи,” се заличава;
§ 76. Чл.85 се отменя;
§ 77. Чл.86 се отменя;
§ 78. Чл.87 се отменя;
§ 79. Чл.88 се отменя;
§80. Чл.89 се отменя;
§ 81. Заглавието на ГЛАВА СЕДМА се променя и придобива следната редакция: „УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ”
§ 82. Чл.90 се изменя така: „(1). Управлението и разпореждането с поземлените имоти в горски територии – общинска собственост се извършва по реда и условията на Закона за горите, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, утвърдения горскостопански план и разпоредбите на тази наредба.
(2). Възлагането на дейности, определянето на продажните цени на дървесината и недървесните горски продукти, частите от продажните цени на дървесината и таксите за недървесните горски продукти и административни услуги се определят с решение на Общинския съвет.”
§ 83. Чл. 90 се отменя;
§ 84. Чл.91 се отменя;
§ 85. Чл.92 се отменя;
§ 86. Чл.93 се отменя;
§ 87. Чл. 94 се отменя;
§ 88. Чл.95 се отменя;
§ 89. Чл.96 се отменя;
§ 90. Чл.97 се отменя;
§ 91. Чл.98 се отменя;
§ 92. Чл. 99 се отменя;
§ 93. Чл.100 се отменя;
§ 94. Чл. 101се отменя;
§ 95. Чл.102 се отменя;
§ 96. Чл.103 се изменя и придобива следната редакция: „ За нарушения на тази наредба се налага глоба до 5000 лв., а за едноличните търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., освен ако със закон не е предвидено друго.”
§ 97. В Чл.104, ал.1 текстът „дирекция „Общинска собственост” се заменя с „дирекция „Икономика и управление на собствеността”;
§ 98. Приложение № 1 се отменя;
§ 99. Приложение № 2 се отменя;
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТЕНОСТ, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 203/21.06.2012 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
§ 100. Започналите производства до влизане в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.
ІІ. Управлението на поземлените имоти в горските територии, собственост на Община Русе се осъществяват от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, въз основа на договор, сключен от кмета на общината, след решение на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)