Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 203 Прието с Протокол № 10/18.06.2020 г.

           На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с вх.№УТ-27-30/21.04.2020г. от Станимир Ивелинов Иванов, упълномощен представител на „ИРИС“ АД по пълномощно рег.№217 от 18.03.2020г., Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе С плана да се определи Смесена многофункционална зона – разновидност 2 /Смф2/, като се предвиди свободно застрояване за многофункционални сгради със смесено предназначение с максимална височина Н до 15 м., плътност на застрояване до 50%, коефициент на интензивност на застрояване – до 2 и озеленяване – минимум 20%.  ПЗ да се изработи с ограничителни линии на застрояване, разположени на 10 метра от външната границата на имота към обслужващия път от североизток, на 3 метра от югоизточната странична имотна граница, на 6 метра от дъното на имота и на 10 метра от северозападната странична имотна граница. ПУП да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма №30-9965-89#2/21.05.2020г. от „В и К“ ООД – Русе и 30-9965-89#1/08.05.2020г. от „ЕРП Север“ АД;
  2. Разрешава изработване  на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)