Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 203 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9,  чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1,  т. 3, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, и извлечение от Протокол №3/18.03.2024 г. на КОС, Общинският съвет  реши:

1.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2024 г., като включва възмездноучредяване на право на строеж за изграждане на един брой гараж с размери 3,00/6,00  м. и застроена площ от 18,00 кв.м.,  съобразно утвърдена скица – предложение за виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.71, с площ от 401 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ VI-970 А в кв. 596, ж. р-н „Чародейка-Г-север“, с адрес на имота: град Русе, ул. „Шипка“, предмет на Акт №4651/06.06.2006 г. за частна общинска собственост, с прогнозен приход при учредяване на ограниченото вещно право на строеж в размер на 8 115,00 лв., без данъци и такси.

2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане на един брой гараж с размери 3,00/6,00  м. и застроена площ от 18,00 кв.м., съобразно утвърдена скица-предложение за виза за проектиране издадена от Главния архитект на Община Русе, върху имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.71 с площ от 401 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване, а по действащия регулационен план на гр. Русе, представляващ УПИ VI-970 А в кв. 596, ж. р-н „Чародейка-Г-север“, с адрес на имота: град Русе, ул. „Шипка“, предмет на Акт №4651/06.06.2006 г. за частна общинска собственост, при начална тръжна цена 8 115,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)