Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 203

РЕШЕНИЕ № 203
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.156, ал.2 от Търговския закон, Общинският съвет реши:

1. Променя точка 3 на Решение №188, прието с протокол №13/15.05.2008 г., която добива следния вид:
“т.3 Назначава за ликвидатор Румяна Атанасова Гашева и възлага на Кмета на Община Русе да сключи договор с конкретно определени правомощия на ликвидатора, съгласно чл.266 от Търговския закон и Наредба №9 на Общинския съвет”.