Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 204 от 21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинска собственост, чл. 8, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Общинският съвет реши:

1. Преобразува чрез сливане на ОП”Доходно здание” и ОП”АРТ” в ОП ”Русе арт” с адрес на управление: гр. Русе, пл.”Свобода” 4, считано от 01.07.2012 г., като същото приема всички активи и пасиви на сегашните общински предприятия по техните баланси към 30.06.2012г.
2. Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на ОП”Русе арт”.
3. Трудовите правоотношения на работещите в преобразуваните общински предприятия се уреждат съгласно чл.123, ал.1 от Кодекса на труда.
4. Възлага на кмета на Община Русе да назначи директор на новото ОП”Русе арт” до провеждане на конкурс, съгласно чл.55 от ЗОС.
5. Утвърждава План-сметка на ОП ”Русе арт” като обединява утвърдените бюджети на ОП ”АРТ”, ОП”Доходно здание” и Дейност ”Радиотранслационни възли” за второто шестмесечие на 2012 година.
6. Закрива Общинския културен институт ”Общинско Радио Русе”, като радиодейността, осъществявана чрез кабелни електронни съобщителни мрежи преминава към ОП „Русе арт”.
7. Възлага на кмета на Община Русе да съгласува закриването на Общинския културен институт ”Общинско Радио Русе” с Министерство на културата на Република България.
8. Трудовите правоотношения на работещите в Общинско Радио – Русе да бъдат уредени при условията на чл.123, ал.1, т.3 от КТ след влизане в сила на съгласуването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете цялото решение от тук!