Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 204 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.3 и 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.5 и 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе  реши:

I. При невъзможност за лично участие на Кмета на Община Русе в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 31.07.2020 г. /петък/ от 11,00 часа или на дата в рамките на следващия календарен месец в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава г-жа Магдалина Илиева – Заместник-Кмет на Община Русе с ресор „Устройство на територията” да представлява Община Русе на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе.

II. Оправомощава представителя на Община Русе да подкрепи и да гласува положително по точките от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 31.07.2020 г. /петък/ от 11,00 или на дата в рамките на следващия календарен месец в Зала №1 на Областна администрация – Русе, както следва:

1.  Приемане на решение на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, за препоръчителната вноска на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Русе за 2021 година в размер на 22 000,00 лева /двадесет и две хиляди лева/.

2.  Други.

III. При настъпване на промени в процеса на обсъжданията на въпросите от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 31.07.2020 г. /петък/ от 11,00 часа или на дата в рамките на следващия календарен месец в Зала №1 на Областна администрация – Русе, оправомощава представителя на Община Русе да гласува по вътрешно убеждение, ръководейки се и защитавайки интересите на Община Русе.