Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 204 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема изменение на Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе, приета с Решение № 1255 по протокол № 44/11.12.2014 г., допълнена с Решение № 1274 по протокол № 45/22.01.2015 г. и Решение № 138 по протокол № 6/25.02.2016г. на Общински съвет-Русе, както следва: В Раздел III, точка 2 текстът: „Ин витро процедура с донорски материал – до 1 500 лв.“ става: „Ин витро процедура с донорски материал – до 2 000 лв.“
2. В останалата си част Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе остава непроменена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)