Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 204 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 3 и чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, съобразно виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Община Русе на 09.10.2023 г., Общинският съветреши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.“ за учредяване възмездно право на строеж за навес (пергола)  с площ 77 кв.м. разположен  в ПИ с идентификатор 63427.4.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 20 090 кв. м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване – частна общинска собственост, с прогнозен приход от учредяването на възмездното право на строеж в размер на 4 816,00 лева (четири хиляди осемстотин и шестнадесет лева).

            2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за изграждане навес (пергола)  с площ 77 кв.м. разположен  в ПИ с идентификатор 63427.4.640 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, с площ от 20 090 кв. м., намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба – 3“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване – частна общинска собственост, при начална тръжна цена от 4 816,00 лева (четири хиляди осемстотин и шестнадесет лева), без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника, спечелил търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)