Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 204

РЕШЕНИЕ № 204
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.2, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Обявява имот в гр.Русе – стара крепостна стена /порта/, който фигурира в списъка на Паметниците на културата от местно значение под № 5, обявен в ДВ бр.6/1995г., попадащ в поземлен имот № 946, кв.9 по ул.”Алеи Освобождение” по кадастралния план на гр.Русе за публична собственост и го вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същия следва да се състави акт за публична общинска собственост.