Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 205 от 21.06.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 205
Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 28, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 44, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:

1. Учредява на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД безвъзмездно право на ползване, до приключване процедурата по приватизация, но не повече от 24 (двадесет и четири) месеца считано от 02.07.2012 г., на магазини – частна общинска собственост, както следва:
• Магазин и фурна „Клон 4”,
АОС №1324/08.08.1997 г. ул.„Александровска” 91,
• Магазин „Витоша”, /клон 5/, АОС №107/27.07.1995 г. ул. „Борисова” 16

2. Задължава Кмета да издаде заповеди и сключи договори за учредяване безвъзмездно право на ползване за имотите, описани в т. 1.
3. Дава съгласие „Хляб и хлебни изделия” ЕООД да сключва договори за отдаване под наем на помещения от наличния сграден фонд на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД, със срок до приключване процедурата по приватизация на дружеството, като наемите не могат да бъдат по-ниски от определените в Наредба №2 на ОбС Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)