Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 205 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства за финансиране в рамките на покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана с финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство и съфинансирана от българската държава;
  2. Дава съгласие проекта да се изпълнява в партньорство;
  3. Поема ангажимент за осигуряване на устойчивост, както следва:

– 3 години след одобряването на окончателния доклад на проекта от Програмния оператор, ако проектът не включва закупуването на материални и нематериални активи, чиито разходи за покупка са покрити в рамките на проекта, или строителни работи;

– 5 години от одобряването на окончателния доклад по проекта от Програмния оператор, ако проектът включва строителни работи или покупка на материални и нематериални активи, за които в рамките на проекта са покрити всички разходи за покупка. Община Русе има задължението да използва материални и нематериални активи и пространството/сградата, предмет на строителните работи, единствено за целите на проекта, като пространството/сградата трябва да функционира през целия период на устойчивост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)