Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 205 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно

наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се: в землището на град Русе, м. „Бъзов дол“, ПИ с идентификатор 63427.216.539, Община Русе , с площ 482 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), категория на земята: седма, предмет на АЧОС №10986/22.01.2024 г., вписан под №62 том 2, Н.Д. 291, ДВР 712, вх. рег.№ 745 от 25.01.2024 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 6 112 лв. (шест хиляди сто и дванадесет лева) без дължими данъци и такси.

         Последните се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилият участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)