Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 205

РЕШЕНИЕ № 205
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.2, т.1 и 3 от ЗОС, чл.2, ал.3 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, общинският съвет реши:

І. Обявява имоти в гр. Русе, както следва:
1. Детска ясла № 1 с АОС № 195/19.09.1995 г.
2. Детска ясла № 6 с АОС № 3417/05.07.2000 г.
3. Детска ясла № 9 с АОС № 1310/16.04.1997 г.
4. Детска ясла № 16 с АОС № 1530/20.08.1997 г.,
за имоти-публична собственост и ги вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.