Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 206 от 21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6; чл. 4, ал. 4; чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1, § 11 б и § 11 д, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, по Акт за общинска собственост № 5520 от 31.07.2008 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.6.146, с площ 1630 кв. м. и построената в него търговска сграда, състояща се от: Сграда с идентификатор 63427.6.146.1 със застроена площ 917 кв. м., едноетажна, монолитна, със сутерен с площ 900 кв. м.; Сграда с идентификатор 63427.6.146.2 със застроена площ 45 кв. м., едноетажна; Сграда с идентификатор 63427.6.146.3 със застроена площ 46 кв. м., едноетажна, с адрес гр. Русе, ж. к. „Чародейка – Г- юг”, ул. „Тодор Икономов”, при съседи: 63427.6.286, 63427.6.258,63427.6.292.
2. Утвърждава тръжната документация (Приложение 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 500 хил. лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 хил. лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 50 хил.лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба или разсрочено при следните условия: начална вноска при сключване на договора не по-малко от 30% от цената, на която е спечелен търга, а разсрочената част от цената се плаща до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора. Стойността на неизплатената част се увеличава чрез олихвяване с основния лихвен процент за съответния период и надбавка 6 пункта.
2.5. В случаите на разсрочено плащане в полза на Община Русе се учредява законна ипотека до пълното изплащане на покупната цена на обекта.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на “ТБ Инвестбанк” АД клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка, в срок до 16,00 часа на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Търгът да се проведе на 23-ия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в 17,30 часа в заседателната зала на третия етаж на община Русе, пл. Свобода 6.
8. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.
9. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на Кмета на Община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.
12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)