Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 206 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 3, т. 3 и чл. 7, т. 11 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС – Русе, Общински съвет – Русереши:

  1. Открива процедура за приватизация на ½ ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, целият с площ 210 кв. м., равняващи се на 25,20 кв. м., заедно с ½ ид. ч. от: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж. 1, целият със застроена площ 50,10 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 15,6 % ид. ч. от общите части на сградата и маза, цялата със застроена площ 59 кв. м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.19.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, намиращ се в сграда №1, етаж 1, целият със застроена площ 27,15 кв. м., с предназначение: за търговска дейност и прилежащи 8,4 ид. ч. от общите части на сградата, с адрес: гр. Русе, ул. „Николаевска“ №20, предмет на АОС №9002/22.02. 2019 г.
  2.  Упълномощава Кмета на общината с правата и задълженията на „възложител”, съгласно „Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейност, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия”. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)