Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 206 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1,  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-10-73/12.04.2023г. и извлечение от Протокол №3/18.03.2024г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Любомир Борисов, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 70.31/274 кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.1990 по КККР на гр. Русе, целият с площ от 274 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, а по регулационния план на гр. Русе представляващ УПИ III-1990, в кв. 427, Централна градска част, с адрес: Община Русе, гр. Русе, ул. „Розова долина“ №10, предмет на АЧОС №10962/18.12.2023г., вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе под №170, том 43, н.д. 9032, ДВР 15758, вх. №16207/28.12.2023г., от Любомир Борисов, срещу заплащане на цена в размер 22 109.68 лв. /двадесет и две хиляди сто и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Любомир Борисов.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)