Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 207 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 100% от дяловете в капитала на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, гр. Русе, по АОС №3065/09.07.1999 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.8.1152, общински терен с площ 18 963 кв.м., застроена площ–7 440 кв.м., разгъната застроена площ – 19 238 кв.м., при съседи: 63427.8.805, 63427.8.961, 63427.8.802, 63427.8.812, 63427.8.969.
2. Утвърждава тръжната документация при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 4 000 000 лв.
2.2. Стъпката на наддаване – 40 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в търга – 200 000 лв., който се внася в срок до 23 работни дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
3. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 1200 лв. и се заплаща в офиса на ТБ “Инвестбанк” АД, клон Русе – Възраждане, в центъра за административни услуги и информация.
4. Срок за закупуване на тръжна документация – 21 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 25 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
6. Оглед на активите на дружеството може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 24-ия работен ден включително, от датата на обнародване на това решение в “Държавен вестник”, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.
7. Търгът да се проведе на 28-тия работен ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10,00 ч., в заседателната зала на ет. 3 на община Русе, пл. Свобода 6.
8. Начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло в деня на подписване на договора за продажба.
9. Избира комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, която да организира и проведе търга. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
10. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
11. Възлага на Кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи договор за приватизационна продажба на дружеството.
12. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 20 работни дни след първата дата от 17,30 часа на същото място и при същите условия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)