Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 207 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

  1. Допълва Списък на спортните обекти, собственост на Община Русе, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
  2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г., приета с Решение 62, прието с Протокол № 4/25.01.2024 г. на Общински съвет-Русе, в част IV „Описание на имотите за управление и разпореждане“, в т. 8 „Прогнозен списък на спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС“, с добавянето на нова т. 11.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)

Приложение № 1

КЪМ СПИСЪК

По чл. 104, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, във вр. с чл. 6, ал. 1 от Наредба № 28 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Русе, които се предвижда да бъдат отдадени под наем през 2024 г.


по
ред
№ АОС/г.Наименование
на общинския имот
Ред за отдаване под наем
11.5538/2008Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5627, с площ 3 200 кв. м., адрес на имота – гр. Русе, ул. Ниш, с НТП „спортно игрище“По реда на чл. 108 от ЗФВС, чл. 8 на Наредба № 28

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)