Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 207 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 ЗМСМА , чл.137, ал.1, т. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 270, ал. 2 , чл.271, чл. 273, ал.1 от Търговския закон и чл. 10, ал.1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Летище – Русе“ ЕООД, в ликвидация към 30.04.2016 г. (Приложение №1), Пояснителния доклад към баланса (Приложение №2) и Годишния отчет на ликвидатора (Приложение №3).
2. Движимите вещи, собственост на дружеството, установени при извършената инвентаризация към 10.06.15г. (Приложение №4), които се водят задбалансово, да бъдат предадени на собственика на дружеството – Община Русе.
3. Остатъкът от парични средства по баланса към 30.04.2016 г. в размер на 4 641,57 лв., след разплащане от страна на дружеството на текущите задължения в размер на 1 529,52 лв. (към доставчици – 400 лв. и към ликвидатора 1 129,52 лв.) и всички задължения, свързани и необходими за приключване на производството по ликвидация и заличаването му в Търговския регистър (държавни такси и др.), да бъдат внесени по сметка на Община Русе.
4. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Летище – Русе“ ЕООД, в ликвидация.
5. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за заличаване на „Летище – Русе“ ЕООД, в ликвидация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)