Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 207

РЕШЕНИЕ № 207
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.13 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.15, ал.1, т.2, чл.22, ал.1, т.2, ал.2 и чл.31, ал.1, т.2 от Закона за шума, Общинския съвет реши:

1. Допълва Решение № 180/15.05.2008 г. като създава нова т.2 със следния текст: „Задължава кмета на Община Русе да предприеме необходимите действия за преустановяване на звуковата агресия, произтичаща от електроакустичната уредба на джамията „Сеид Паша” в гр.Русе, явяваща се локален източник на шум.”