Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 208 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 10, ал.1,т.13 и т. 15 от Наредба №9, Общинският съвет реши:

1. Дава разрешение за учредяване в полза на „Паркстрой”ЕООД от банка на банкова гаранция в размер на 58 333 лв. и кредитна линия в размер на 700 000 лв. срещу обезпечаване с имущество на дружеството (Приложение №1), съгласно изискванията на банката, във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Поддържане и облагородяване на зелените площи-общинска собственост на територията на гр.Русе и кварталите: кв.Средна кула, кв. Долапите, кв. Образцов чифлик и ДЗС”.
2. Дава съгласие на „Паркстрой”ЕООД предоставената банкова гаранция по т. 1 в размер до 58 333 лв. да послужи за изпълнение на договора по обществената поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Изтеглете Приложение №1 от тук!