Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 208 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 15 от Устава на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл. 72, ал. 2 от ТЗ, чл. 51б, ал. 1 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от Наредба №9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съветреши:

  1. Дава съгласие за внасяне в капитала на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“” АД (УМБАЛ „Канев“ АД), ЕИК 117505556, на непарична вноска (апорт), собственост на Община Русе, придобита съгласно Договор за дарение ФС-5053 от 28.04.2020 г., както следва:

I. Обзавеждане за операционна с обща стойност 45 183,00 лв. без ДДС, включващо:

– Операционна лампа с две тела – 1 бр., с ед. цена 18 330,00 лв.;

– Операционна маса с екстендери – 1 бр., с ед. цена 12 850,00 лв.;

– Екстендери – 1 бр., с ед. цена 5 800,00 лв.;

– Хром-никел витринен шкаф – 1850/900/400-250 – 2 бр., с ед. цена 1 200,00 лв.;

– Хром-никел витринен шкаф -1850/900/400 – 2 бр., с ед. цена 1 100,00 лв.;

– Помощна количка хром-никел с три рафта, на колела – 1 бр., с ед. цена 250,00 лв.;

– Тапицирано столче на колела с регулируема височина – 1 бр., с ед. цена 63,00 лв.;

– Престилки с оловна защита от рентгеново лъчение – 2 бр., с ед. цена 1 150,00 лв.;

– Метални шкафчета за съхранение, закл. с код, 9 отделения в общ корпус – 2 бр., с ед. цена 495,00 лв.

II. Обзавеждане кабинет по рехабилнтация с обща стойност 2 685,00 лв. без ДДС, включващо:     

– Ъглова стълба с площадка и перила- изкачване и слизане – 1 бр., с ед. цена 820,00 лв.;

– Успоредка с регулируема височина – за деца – 1 бр., с ед. цена 580,00 лв.;

– Успоредка с регулируема височина – за възрастни – 1 бр., с ед. цена 520,00 лв.;

– Шведска стена с височина 275 см – 1 бр., с ед. цена 275,00 лв.;

– Уред за раздвижване на ръка с 32 кнопки – 1 бр. с ед. цена 110,00 лв.;

– Уред за раздвижване на ръка тип „стълба с лост“ – 1 бр., с ед. цена 110,00 лв.;

– Уред за раздвижване на долни и горни крайници с педали – 1 бр., с ед. цена 80,00 лв.;

– Скрипец за рехабилитация на ръце, закрепен на таван, с въже – 1 бр., с ед. цена 80,00 лв.;

– Установка за раздвижване на китка – 2 бр., с ед. цена 55,00 лв.

III. Други с обща стойност 2 304,00 лв. без ДДС, включващи:

– Помощна стойка на колела за окачване на системи – 48 бр., с ед. цена 48,00 лв.

2.    Община Русе да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с извършването на апорта по точка 1 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)